ROOT » GRAF3D » EVE » TEveGedNameTextButton

class TEveGedNameTextButton: public TGTextButton


 Specialization of TGTextButton for EVE name frame.
 It opens a context-menu on right-click.

Function Members (Methods)

public:
virtual~TEveGedNameTextButton()
voidTObject::AbstractMethod(const char* method) const
virtual voidTGFrame::Activate(Bool_t)
voidTGFrame::AddInput(UInt_t emask)
virtual voidTGButton::AllowStayDown(Bool_t a)
virtual voidTObject::AppendPad(Option_t* option = "")
static Bool_tTQObject::AreAllSignalsBlocked()
Bool_tTQObject::AreSignalsBlocked() const
virtual voidTGWidget::Associate(const TGWindow* w)
static Bool_tTQObject::BlockAllSignals(Bool_t b)
Bool_tTQObject::BlockSignals(Bool_t b)
virtual voidTObject::Browse(TBrowser* b)
virtual voidTGFrame::ChangeBackground(Pixel_t back)
virtual voidTQObject::ChangedBy(const char* method)SIGNAL
virtual voidTGFrame::ChangeOptions(UInt_t options)
voidTGTextButton::ChangeText(const char* title)MENU
static TClass*Class()
virtual const char*TObject::ClassName() const
virtual voidTObject::Clear(Option_t* = "")
virtual voidTGButton::Clicked()SIGNAL
virtual TObject*TObject::Clone(const char* newname = "") const
voidTQObject::CollectClassSignalLists(TList& list, TClass* cls)
virtual Int_tTObject::Compare(const TObject* obj) const
Bool_tTQObject::Connect(const char* signal, const char* receiver_class, void* receiver, const char* slot)
static Bool_tTQObject::Connect(TQObject* sender, const char* signal, const char* receiver_class, void* receiver, const char* slot)
static Bool_tTQObject::Connect(const char* sender_class, const char* signal, const char* receiver_class, void* receiver, const char* slot)
virtual voidTQObject::Connected(const char*)
Bool_tTGFrame::Contains(Int_t x, Int_t y) const
virtual voidTObject::Copy(TObject& object) const
virtual voidTGFrame::Delete(Option_t* = "")
virtual voidTGFrame::DeleteWindow()
virtual voidTQObject::Destroyed()SIGNAL
virtual voidTGWindow::DestroySubwindows()
virtual voidTGWindow::DestroyWindow()
Bool_tTQObject::Disconnect(const char* signal = 0, void* receiver = 0, const char* slot = 0)
static Bool_tTQObject::Disconnect(TQObject* sender, const char* signal = 0, void* receiver = 0, const char* slot = 0)
static Bool_tTQObject::Disconnect(const char* class_name, const char* signal, void* receiver = 0, const char* slot = 0)
virtual voidTQObject::Disconnected(const char*)
virtual Int_tTObject::DistancetoPrimitive(Int_t px, Int_t py)
virtual voidTObject::Draw(Option_t* option = "")
virtual voidTGFrame::DrawBorder()
virtual voidTGFrame::DrawClass() const
virtual TObject*TGFrame::DrawClone(Option_t* = "") const
virtual voidTGFrame::DrawCopy(Handle_t, Int_t, Int_t)
virtual voidTGFrame::Dump() const
voidTQObject::Emit(const char* signal)
voidTQObject::Emit(const char* signal, Long_t* paramArr)
voidTQObject::Emit(const char* signal, const char* params)
voidTQObject::Emit(const char* signal, Double_t param)
voidTQObject::Emit(const char* signal, Long_t param)
voidTQObject::Emit(const char* signal, Long64_t param)
voidTQObject::Emit(const char* signal, Bool_t param)
voidTQObject::Emit(const char* signal, Char_t param)
voidTQObject::Emit(const char* signal, UChar_t param)
voidTQObject::Emit(const char* signal, Short_t param)
voidTQObject::Emit(const char* signal, UShort_t param)
voidTQObject::Emit(const char* signal, Int_t param)
voidTQObject::Emit(const char* signal, UInt_t param)
voidTQObject::Emit(const char* signal, ULong_t param)
voidTQObject::Emit(const char* signal, ULong64_t param)
voidTQObject::Emit(const char* signal, Float_t param)
voidTQObject::EmitVA(const char* signal, Int_t nargs, va_list va)
voidTQObject::EmitVA<>(const char* signal_name, Int_t)
virtual voidTObject::Error(const char* method, const char* msgfmt) const
virtual voidTObject::Execute(const char* method, const char* params, Int_t* error = 0)
virtual voidTObject::Execute(TMethod* method, TObjArray* params, Int_t* error = 0)
virtual voidTObject::ExecuteEvent(Int_t event, Int_t px, Int_t py)
virtual voidTObject::Fatal(const char* method, const char* msgfmt) const
virtual TObject*TObject::FindObject(const char* name) const
virtual TObject*TObject::FindObject(const TObject* obj) const
virtual Pixel_tTGFrame::GetBackground() const
static const TGGC&TGFrame::GetBckgndGC()
static const TGGC&TGFrame::GetBlackGC()
static Pixel_tTGFrame::GetBlackPixel()
Int_tTGFrame::GetBorderWidth() const
Int_tTGTextButton::GetBottomMargin() const
TGClient*TGObject::GetClient() const
const char*TGWidget::GetCommand() const
static Int_tTGWindow::GetCounter()
static FontStruct_tTGTextButton::GetDefaultFontStruct()
static Pixel_tTGFrame::GetDefaultFrameBackground()
static const TGGC&TGButton::GetDefaultGC()
virtual UInt_tTGFrame::GetDefaultHeight() const
static Pixel_tTGFrame::GetDefaultSelectedBackground()
virtual TGDimensionTGTextButton::GetDefaultSize() const
virtual UInt_tTGFrame::GetDefaultWidth() const
virtual TDNDData*TGFrame::GetDNDData(Atom_t)
virtual Int_tTGFrame::GetDragType() const
virtual Option_t*TObject::GetDrawOption() const
virtual Int_tTGFrame::GetDropType() const
static Long_tTObject::GetDtorOnly()
virtual UInt_tTGWindow::GetEditDisabled() const
UInt_tTGFrame::GetEventMask() const
FontStruct_tTGTextButton::GetFontStruct() const
virtual Pixel_tTGFrame::GetForeground() const
TGFrameElement*TGFrame::GetFrameElement() const
virtual TGFrame*TGFrame::GetFrameFromPoint(Int_t x, Int_t y)
TGButtonGroup*TGButton::GetGroup() const
UInt_tTGFrame::GetHeight() const
static const TGGC&TGButton::GetHibckgndGC()
static const TGGC&TGFrame::GetHilightGC()
virtual const char*TObject::GetIconName() const
Handle_tTGObject::GetId() const
Int_tTGTextButton::GetLeftMargin() const
TList*TQObject::GetListOfClassSignals() const
TList*TQObject::GetListOfConnections() const
TList*TQObject::GetListOfSignals() const
virtual const TGWindow*TGWindow::GetMainFrame() const
UInt_tTGFrame::GetMaxHeight() const
UInt_tTGFrame::GetMaxWidth() const
UInt_tTGFrame::GetMinHeight() const
UInt_tTGFrame::GetMinWidth() const
virtual const char*TGWindow::GetName() const
GContext_tTGButton::GetNormGC() const
virtual char*TObject::GetObjectInfo(Int_t px, Int_t py) const
static Bool_tTObject::GetObjectStat()
virtual Option_t*TObject::GetOption() const
virtual UInt_tTGFrame::GetOptions() const
const TGWindow*TGWindow::GetParent() const
Int_tTGTextButton::GetRightMargin() const
static const TGGC&TGFrame::GetShadowGC()
TGDimensionTGFrame::GetSize() const
virtual EButtonStateTGButton::GetState() const
TStringTGTextButton::GetString() const
virtual UInt_tTGButton::GetStyle() const
const TGHotString*TGTextButton::GetText() const
Int_tTGTextButton::GetTextJustify() const
virtual const char*TGTextButton::GetTitle() const
virtual TGToolTip*TGButton::GetToolTip() const
Int_tTGTextButton::GetTopMargin() const
virtual UInt_tTObject::GetUniqueID() const
virtual void*TGButton::GetUserData() const
static const TGGC&TGFrame::GetWhiteGC()
static Pixel_tTGFrame::GetWhitePixel()
UInt_tTGFrame::GetWidth() const
Int_tTGTextButton::GetWrapLength() const
Int_tTGFrame::GetX() const
Int_tTGFrame::GetY() const
virtual Bool_tHandleButton(Event_t* event)
virtual Bool_tTGFrame::HandleClientMessage(Event_t* event)
virtual Bool_tTGFrame::HandleColormapChange(Event_t*)
virtual Bool_tTGFrame::HandleConfigureNotify(Event_t* event)
virtual Bool_tTGButton::HandleCrossing(Event_t* event)
virtual Bool_tTGFrame::HandleDNDDrop(TDNDData*)
virtual Atom_tTGFrame::HandleDNDEnter(Atom_t*)
virtual Bool_tTGFrame::HandleDNDFinished()
virtual Bool_tTGFrame::HandleDNDLeave()
virtual Atom_tTGFrame::HandleDNDPosition(Int_t, Int_t, Atom_t, Int_t, Int_t)
virtual Bool_tTGFrame::HandleDoubleClick(Event_t*)
virtual Bool_tTGFrame::HandleDragDrop(TGFrame*, Int_t, Int_t, TGLayoutHints*)
virtual Bool_tTGFrame::HandleDragEnter(TGFrame*)
virtual Bool_tTGFrame::HandleDragLeave(TGFrame*)
virtual Bool_tTGFrame::HandleDragMotion(TGFrame*)
virtual Bool_tTGFrame::HandleEvent(Event_t* event)
virtual Bool_tTGWindow::HandleExpose(Event_t* event)
virtual Bool_tTGFrame::HandleFocusChange(Event_t*)
virtual Bool_tTGWindow::HandleIdleEvent(TGIdleHandler*)
virtual Bool_tTGTextButton::HandleKey(Event_t* event)
virtual Bool_tTGFrame::HandleMotion(Event_t*)
virtual Bool_tTGFrame::HandleSelection(Event_t*)
virtual Bool_tTGFrame::HandleSelectionClear(Event_t*)
virtual Bool_tTGFrame::HandleSelectionRequest(Event_t*)
virtual Bool_tTGWindow::HandleTimer(TTimer*)
virtual Bool_tTQObject::HasConnection(const char* signal_name) const
Bool_tTGWidget::HasFocus() const
virtual ULong_tTGObject::Hash() const
Bool_tTGTextButton::HasOwnFont() const
virtual voidTQObject::HighPriority(const char* signal_name, const char* slot_name = 0)
virtual voidTGWindow::IconifyWindow()
virtual voidTObject::Info(const char* method, const char* msgfmt) const
virtual Bool_tTObject::InheritsFrom(const char* classname) const
virtual Bool_tTObject::InheritsFrom(const TClass* cl) const
virtual voidTGFrame::Inspect() const
voidTObject::InvertBit(UInt_t f)
virtual TClass*IsA() const
virtual Bool_tTGFrame::IsActive() const
virtual Bool_tTGFrame::IsComposite() const
Bool_tTGFrame::IsDNDSource() const
Bool_tTGFrame::IsDNDTarget() const
virtual Bool_tTGButton::IsDown() const
virtual Bool_tTGFrame::IsEditable() const
Bool_tTGWidget::IsEnabled() const
virtual Bool_tTGObject::IsEqual(const TObject* obj) const
virtual Bool_tTGButton::IsExclusiveToggle() const
virtual Bool_tTObject::IsFolder() const
virtual Bool_tTGFrame::IsLayoutBroken() const
virtual Bool_tTGWindow::IsMapped()
virtual Bool_tTGWindow::IsMapSubwindows() const
virtual Bool_tTGButton::IsOn() const
Bool_tTObject::IsOnHeap() const
virtual Bool_tTObject::IsSortable() const
virtual Bool_tTGButton::IsToggleButton() const
Bool_tTObject::IsZombie() const
virtual voidTGTextButton::Layout()
virtual voidTGWindow::LowerWindow()
virtual voidTQObject::LowPriority(const char* signal_name, const char* slot_name = 0)
virtual voidTObject::ls(Option_t* option = "") const
virtual voidTGFrame::MapRaised()
virtual voidTGFrame::MapSubwindows()
virtual voidTGFrame::MapWindow()
voidTObject::MayNotUse(const char* method) const
virtual voidTQObject::Message(const char* msg)SIGNAL
virtual voidTGFrame::Move(Int_t x, Int_t y)
virtual voidTGFrame::MoveResize(Int_t x, Int_t y, UInt_t w = 0, UInt_t h = 0)
virtual Int_tTGWindow::MustCleanup() const
virtual Bool_tTObject::Notify()
virtual Int_tTQObject::NumberOfConnections() const
virtual Int_tTQObject::NumberOfSignals() const
voidTObject::Obsolete(const char* method, const char* asOfVers, const char* removedFromVers) const
voidTObject::operator delete(void* ptr)
voidTObject::operator delete(void* ptr, void* vp)
voidTObject::operator delete[](void* ptr)
voidTObject::operator delete[](void* ptr, void* vp)
void*TObject::operator new(size_t sz)
void*TObject::operator new(size_t sz, void* vp)
void*TObject::operator new[](size_t sz)
void*TObject::operator new[](size_t sz, void* vp)
virtual voidTObject::Paint(Option_t* option = "")
virtual voidTObject::Pop()
virtual voidTGButton::Pressed()SIGNAL
virtual voidTGFrame::Print(Option_t* option = "") const
virtual voidTGFrame::ProcessedConfigure(Event_t* event)SIGNAL
virtual voidTGFrame::ProcessedEvent(Event_t* event)SIGNAL
virtual Bool_tTGFrame::ProcessMessage(Long_t, Long_t, Long_t)
virtual voidTGWindow::RaiseWindow()
virtual Int_tTObject::Read(const char* name)
virtual voidTGFrame::ReallyDelete()
virtual voidTObject::RecursiveRemove(TObject* obj)
virtual voidTGButton::Released()SIGNAL
voidTGFrame::RemoveInput(UInt_t emask)
virtual voidTGFrame::ReparentWindow(const TGWindow* p, Int_t x = 0, Int_t y = 0)
virtual voidTGWindow::RequestFocus()
voidTObject::ResetBit(UInt_t f)
virtual voidTGFrame::Resize(TGDimension size)
virtual voidTGFrame::Resize(UInt_t w = 0, UInt_t h = 0)
virtual voidTGObject::SaveAs(const char* filename = "", Option_t* option = "") const
virtual voidTGTextButton::SavePrimitive(ostream& out, Option_t* option = "")
voidTGFrame::SaveUserColor(ostream& out, Option_t*)
virtual voidTGFrame::SendMessage(const TGWindow* w, Long_t msg, Long_t parm1, Long_t parm2)
virtual voidTGFrame::SetBackgroundColor(Pixel_t back)
virtual voidTGWindow::SetBackgroundPixmap(Pixmap_t pixmap)
voidTObject::SetBit(UInt_t f)
voidTObject::SetBit(UInt_t f, Bool_t set)
virtual voidTGTextButton::SetBottomMargin(Int_t val)
virtual voidTGFrame::SetCleanup(Int_t = kLocalCleanup)
virtual voidTGWidget::SetCommand(const char* command)
voidTGFrame::SetDNDSource(Bool_t onoff)
voidTGFrame::SetDNDTarget(Bool_t onoff)
virtual voidTGButton::SetDown(Bool_t on = kTRUE, Bool_t emit = kFALSE)
virtual voidTGFrame::SetDragType(Int_t type)
virtual voidTGFrame::SetDrawOption(Option_t* = "")
virtual voidTGFrame::SetDropType(Int_t type)
static voidTObject::SetDtorOnly(void* obj)
virtual voidTGFrame::SetEditable(Bool_t)
virtual voidTGWindow::SetEditDisabled(UInt_t on = kEditDisable)
virtual voidTGButton::SetEnabled(Bool_t e = kTRUE)TOGGLE GETTER
virtual voidTGTextButton::SetFont(FontStruct_t font, Bool_t global = kFALSE)
virtual voidTGTextButton::SetFont(const char* fontName, Bool_t global = kFALSE)
virtual voidTGTextButton::SetForegroundColor(Pixel_t fore)
voidTGFrame::SetFrameElement(TGFrameElement* fe)
virtual voidTGButton::SetGroup(TGButtonGroup* gr)
virtual voidTGFrame::SetHeight(UInt_t h)
virtual voidTGFrame::SetLayoutBroken(Bool_t = kTRUE)
virtual voidTGTextButton::SetLeftMargin(Int_t val)
virtual voidTGWindow::SetMapSubwindows(Bool_t)
voidTGTextButton::SetMargins(Int_t left = 0, Int_t right = 0, Int_t top = 0, Int_t bottom = 0)
virtual voidTGFrame::SetMaxHeight(UInt_t h)
virtual voidTGFrame::SetMaxWidth(UInt_t w)
virtual voidTGFrame::SetMinHeight(UInt_t h)
virtual voidTGFrame::SetMinWidth(UInt_t w)
virtual voidTGWindow::SetName(const char* name)
static voidTObject::SetObjectStat(Bool_t stat)
virtual voidTGButton::SetOn(Bool_t on = kTRUE, Bool_t emit = kFALSE)
virtual voidTGTextButton::SetRightMargin(Int_t val)
virtual voidTGFrame::SetSize(const TGDimension& s)
virtual voidTGButton::SetState(EButtonState state, Bool_t emit = kFALSE)
virtual voidTGButton::SetStyle(UInt_t newstyle)
virtual voidTGButton::SetStyle(const char* style)
virtual voidTGTextButton::SetText(TGHotString* new_label)
virtual voidTGTextButton::SetText(const TString& new_label)
virtual voidTGTextButton::SetTextColor(Pixel_t color, Bool_t global = kFALSE)
virtual voidTGTextButton::SetTextJustify(Int_t tmode)
virtual voidTGTextButton::SetTitle(const char* label)
virtual voidTGButton::SetToolTipText(const char* text, Long_t delayms = 400)MENU
virtual voidTGTextButton::SetTopMargin(Int_t val)
virtual voidTObject::SetUniqueID(UInt_t uid)
virtual voidTGButton::SetUserData(void* userData)
virtual voidTGFrame::SetWidth(UInt_t w)
virtual voidTGWindow::SetWindowName(const char* name = 0)
voidTGTextButton::SetWrapLength(Int_t wl)
virtual voidTGFrame::SetX(Int_t x)
virtual voidTGFrame::SetY(Int_t y)
virtual voidShowMembers(TMemberInspector& insp) const
virtual voidStreamer(TBuffer&)
voidStreamerNVirtual(TBuffer& ClassDef_StreamerNVirtual_b)
virtual voidTObject::SysError(const char* method, const char* msgfmt) const
Bool_tTObject::TestBit(UInt_t f) const
Int_tTObject::TestBits(UInt_t f) const
TEveGedNameTextButton(TEveGedNameFrame* p)
virtual voidTGButton::Toggle(Bool_t emit = kFALSE)
virtual voidTGButton::Toggled(Bool_t on)SIGNAL
virtual voidTGFrame::UnmapWindow()
virtual voidTObject::UseCurrentStyle()
Bool_tTGWidget::WantFocus() const
virtual voidTObject::Warning(const char* method, const char* msgfmt) const
Int_tTGWidget::WidgetId() const
virtual Int_tTObject::Write(const char* name = 0, Int_t option = 0, Int_t bufsize = 0)
virtual Int_tTObject::Write(const char* name = 0, Int_t option = 0, Int_t bufsize = 0) const
protected:
static Int_tTQObject::CheckConnectArgs(TQObject* sender, TClass* sender_class, const char* signal, TClass* receiver_class, const char* slot)
Int_tTGWidget::ClearFlags(Int_t flags)
static TStringTQObject::CompressName(const char* method_name)
static Bool_tTQObject::ConnectToClass(TQObject* sender, const char* signal, TClass* receiver_class, void* receiver, const char* slot)
static Bool_tTQObject::ConnectToClass(const char* sender_class, const char* signal, TClass* receiver_class, void* receiver, const char* slot)
virtual voidTObject::DoError(int level, const char* location, const char* fmt, va_list va) const
virtual voidTGTextButton::DoRedraw()
virtual voidTGFrame::Draw3dRectangle(UInt_t type, Int_t x, Int_t y, UInt_t w, UInt_t h)
virtual voidTGButton::EmitSignals(Bool_t wasUp)
static Time_tTGFrame::GetLastClick()
TStringTGFrame::GetOptionString() const
const TGResourcePool*TGFrame::GetResourcePool() const
virtual void*TGFrame::GetSender()
virtual const char*TQObject::GetSenderClassName() const
voidTGTextButton::Init()
voidTObject::MakeZombie()
Int_tTGWidget::SetFlags(Int_t flags)
virtual voidTGButton::SetToggleButton(Bool_t)
virtual voidTGFrame::StartGuiBuilding(Bool_t on = kTRUE)

Data Members

public:
static TObject::(anonymous)TObject::kBitMask
static TObject::EStatusBitsTObject::kCanDelete
static TObject::EStatusBitsTObject::kCannotPick
static TGWindow::EEditModeTGWindow::kEditDisable
static TGWindow::EEditModeTGWindow::kEditDisableBtnEnable
static TGWindow::EEditModeTGWindow::kEditDisableEvents
static TGWindow::EEditModeTGWindow::kEditDisableGrab
static TGWindow::EEditModeTGWindow::kEditDisableHeight
static TGWindow::EEditModeTGWindow::kEditDisableKeyEnable
static TGWindow::EEditModeTGWindow::kEditDisableLayout
static TGWindow::EEditModeTGWindow::kEditDisableResize
static TGWindow::EEditModeTGWindow::kEditDisableWidth
static TGWindow::EEditModeTGWindow::kEditEnable
static TObject::EStatusBitsTObject::kHasUUID
static TObject::EStatusBitsTObject::kInvalidObject
static TObject::(anonymous)TObject::kIsOnHeap
static TObject::EStatusBitsTObject::kIsReferenced
static TObject::EStatusBitsTObject::kMustCleanup
static TObject::EStatusBitsTObject::kNoContextMenu
static TObject::(anonymous)TObject::kNotDeleted
static TObject::EStatusBitsTObject::kObjInCanvas
static TObject::(anonymous)TObject::kOverwrite
static TObject::(anonymous)TObject::kSingleKey
static TObject::(anonymous)TObject::kWriteDelete
static TObject::(anonymous)TObject::kZombie
protected:
Pixel_tTGFrame::fBackgroundframe background color
Pixel_tTGButton::fBgndColoractual background color
Int_tTGFrame::fBorderWidthframe border width
TGClient*TGObject::fClientConnection to display server
TStringTGWidget::fCommandcommand to be executed
Int_tTGFrame::fDNDStateEDNDFlags
UInt_tTGWindow::fEditDisabledflags used for "guibuilding"
UInt_tTGFrame::fEventMaskcurrenty active event mask
TGFrameElement*TGFrame::fFEpointer to frame element
FontStruct_tTGTextButton::fFontStructfont to draw text
TGButtonGroup*TGButton::fGroupbutton group this button belongs to
Int_tTGTextButton::fHKeycodehotkey
Bool_tTGTextButton::fHasOwnFontkTRUE - font defined locally, kFALSE - globally
UInt_tTGFrame::fHeightframe height
Pixel_tTGButton::fHighColorhighlight color
Handle_tTGObject::fIdX11/Win32 Window identifier
TGHotString*TGTextButton::fLabelbutton text
TList*TQObject::fListOfConnections! list of connections to this object
TList*TQObject::fListOfSignals! list of signals from this object
Int_tTGTextButton::fMBottommargin bottom
Int_tTGTextButton::fMLeftmargin left
Int_tTGTextButton::fMRightmargin right
Int_tTGTextButton::fMTopmargin top
UInt_tTGFrame::fMaxHeightmaximal frame height
UInt_tTGFrame::fMaxWidthmaximal frame width
UInt_tTGFrame::fMinHeightminimal frame height
UInt_tTGFrame::fMinWidthminimal frame width
const TGWindow*TGWidget::fMsgWindowwindow which handles widget events
TStringTGWindow::fNamename of the window used in SavePrimitive()
Bool_tTGWindow::fNeedRedrawkTRUE if window needs to be redrawn
GContext_tTGButton::fNormGCgraphics context used for drawing button
UInt_tTGFrame::fOptionsframe options
const TGWindow*TGWindow::fParentParent window
Bool_tTGTextButton::fPrevStateOnbit to save previos state On/Off
Bool_tTQObject::fSignalsBlocked! flag used for suppression of signals
EButtonStateTGButton::fStatebutton state
Bool_tTGTextButton::fStateOnbit to save the state across disable/enable
Bool_tTGButton::fStayDowntrue if button has to stay down
UInt_tTGButton::fStylebutton style (modern or classic)
UInt_tTGButton::fTHeightbutton height
TGTextLayout*TGTextButton::fTLayouttext layout
Int_tTGTextButton::fTModetext justify mode
UInt_tTGButton::fTWidthbutton width
TGToolTip*TGButton::fTiptool tip associated with button
void*TGButton::fUserDatapointer to user data structure
Int_tTGWidget::fWidgetFlagswidget status flags (OR of EWidgetStatus)
Int_tTGWidget::fWidgetIdthe widget id (used for event processing)
UInt_tTGFrame::fWidthframe width
Int_tTGTextButton::fWrapLengthwrap length
Int_tTGFrame::fXframe x position
Int_tTGFrame::fYframe y position
static Bool_tTQObject::fgAllSignalsBlockedflag used for suppression of all signals
static const TGGC*TGFrame::fgBckgndGC
static const TGGC*TGFrame::fgBlackGC
static Pixel_tTGFrame::fgBlackPixel
static Int_tTGWindow::fgCountercounter of created windows in SavePrimitive
static Window_tTGFrame::fgDbw
static Int_tTGFrame::fgDbx
static Int_tTGFrame::fgDby
static const TGFont*TGTextButton::fgDefaultFont
static Pixel_tTGFrame::fgDefaultFrameBackground
static const TGGC*TGButton::fgDefaultGC
static Pixel_tTGFrame::fgDefaultSelectedBackground
static const TGGC*TGButton::fgHibckgndGC
static const TGGC*TGFrame::fgHilightGC
static Bool_tTGFrame::fgInit
static UInt_tTGFrame::fgLastButton
static Time_tTGFrame::fgLastClick
static Window_tTGButton::fgReleaseBtnthe last released button
static const TGGC*TGFrame::fgShadowGC
static UInt_tTGFrame::fgUserColor
static const TGGC*TGFrame::fgWhiteGC
static Pixel_tTGFrame::fgWhitePixel
static TGFrame::(anonymous)TGFrame::kDeleteWindowCalled
private:
TEveGedNameFrame*fFrame

Class Charts

Inheritance Inherited Members Includes Libraries
Class Charts

Function documentation

TEveGedNameTextButton(TEveGedNameFrame* p)
 Constructor.
~TEveGedNameTextButton()
 Destructor.
Bool_t HandleButton(Event_t* event)
 Handle button.
TEveGedEditor& operator=(const TEveGedNameTextButton& )
TEveGedNameTextButton(const TEveGedNameTextButton& )